Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu Derneği, (“Avrupa Siyaset Okulu”) sizlere ait kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla birtakım temel kurallar benimsemiştir. İşte bu temel kuralların çerçevesini çizen ve yürürlükte olan kanun kapsamındaki kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Avrupa Siyaset Okulu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Bu kapsamda, adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz, Avrupa Siyaset Okulu tarafından Avrupa Siyaset Okulu ve Avrupa Siyaset Okulu ile işbirliği içinde olan internet siteleri, iletişim formları ile veya Avrupa Siyaset Okulu ile geçeceğiniz diğer iletişim kanallarına bağlı olarak tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

Avrupa Siyaset Okulu olarak, kişisel verileriniz, sizlerin Avrupa Siyaset Okulu kapsamında gerçekleşecek yeni dönem programları, etkinlikler ve gelişmelerden haberdar edilmesi, Avrupa Siyaset Okulu’na özgü faaliyetlerin, çalışmaların, operasyonların geliştirilmesi, takibi, kontrolüne yönelik faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, gelen şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesine yönelik faaliyetlerin yerine getirilebilmesi, verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenebilecektir. Bunun yanı sıra kişisel verileriniz, destekçi/sponsor bilgi ve görünürlükleri içerebilen şekilde duyuru, davet, tanıtım vb. uygulamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenebilecek ve bu amaçlarla saklanabilecektir.

Kişisel verileriniz, Kanun’un md.5/1 uyarınca açık rızanız alınarak işlenmektedir. Ek olarak şartların oluşması halinde kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması, kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması, veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılası veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması, veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde, Avrupa Siyaset Okulu ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla sizlerin açık rızası olmadan Avrupa Siyaset Okulu tarafından işlenebilecektir.
Kişisel verileriniz, Avrupa Siyaset Okulu ile iş ilişkisi içinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler, iş ortakları, destekçileri, çözüm ortakları, şirket yetkilileri, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıda sayılan amaçlar dahilinde Kanun’un 8. ve 9. Maddesine ve yürürlükteki sair düzenlemelere uygun olarak üçüncü kişiler ile yurtiçinde ve yurtdışında paylaşılabilecektir.

Kanun’un 11. Maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanuna ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ıslak imzalı olarak “Cumhuriyet Caddesi No:40 Ka-Han Kat: 3 Elmadağ 34367 İstanbul” adresine veya “[email protected]” e-posta adresine iletmeniz halinde, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.